Wythnos/week 249: 9-15 Mai/May 1919

25-06-2019 09:06

[English below]

Sonnir am wrandawiad y cyhuddiad o lofruddio eu mam a’u brawd yn fwriadol yn erbyn James Evans a William Joseph Evans o Glawddmoel, Cribyn yn y Cambrian News. Caiff y gwrandawiad ei ohirio am wyth diwrnod pellach er mwyn i’r dystiolaeth gael ei gosod gerbron yr Erlynydd Cyhoeddus ac i gyfarwyddiadau newydd gael eu rhoi.

Yn anffodus, mae’r Swyddfa Ryfel wedi rhoi gwybod i Mr a Mrs Evan Davies o Bontarfynach yr ystyrir bod eu mab, y Preifat David Davies, wedi cael ei ladd ar faes y gad ym mis Ebrill y llynedd.

Mae angladd y diweddar Gyrnol Webley-Hope wedi digwydd yn Enfield. Dywedodd ei frawd, Mr C.W. Webley-Hope o Pigeonsford, Aberteifi, y byddai’r cyrnol wedi priodi ar 3 Mehefin.

Cynhelir cyfarfod ynglŷn â chofgolofn rhyfel yn Neuadd y Dref, Aberystwyth tra bod cyfarfod cyhoeddus wedi’i gynnal ym Mhontarfynach. Penderfynwyd gohirio’r ail gyfarfod gan nad oedd nifer dda yn bresennol.

Cynhelir cyngerdd derbyn yng Nglynarthen i groesawu’r Gyrrwr Tommy West adref, ac mae’r Preifat Gwilym Idris Jones yn cael ei groesawu adref i’r Borth yn yr un modd â’r Preifat D.J. Davies. Mae’r Corporal W. Phillips, y dyn cyntaf o’r Borth i ymuno â’r fyddin gartref ar seibiant. Yn y cyfamser mae trefniadau ar y gweill yn Aberystwyth i groesawu’r Uwchgapten Abraham Thomas adref o Port Said. Mae Arthur Carlton, sydd newydd gael ei ryddhau o’r Fyddin, i’w weld yn diddanu ar Diroedd y Castell.

Gartref yn Llan-non mae’r Lefftenant Teddy Richards, y Rhingyll J.M. Evans a’r Preifatiaid T. D. Evans ac Albert E. Edwards tra bod y Preifat Ronald Jenkins wedi gadael am yr Aifft.

Anogir pobl tref Aberystwyth sydd â diddordeb yng Nghynghrair y Cenhedloedd a’r cynigion heddwch i fynychu darlith gyhoeddus gan yr Athro Zimmern yn Neuadd y Plwyf.

Mae ‘Diddymu’r Dogni’ yn dweud ei bod yn debygol y bydd dogni wedi dod i ben erbyn dechrau mis Gorffennaf.

Mae Pwyllgorau Amaethyddol Rhyfel y Menywod ym Mhenfro, Caerfyrddin ac Aberteifi wedi cyflwyno sylwadau i Bwyllgor Cyflogau Ardal Penfro, Caerfyrddin ac Aberteifi ac mae’r olaf ohonynt wedi argymell i’r Bwrdd Cyflogau y dylid codi’r lwfans ar gyfer llety merched o 11 i 13s.

Mae ‘Bedd y Milwr’ yn ymddangos yn y Cardigan and Tivyside Advertiser.Mae Rees Rees yn ysgrifennu bod bedd y milwr, sydd mor annwyl iddo, yn sefyll o dan belydrau’r haul mewn gwlad dramor, gan gondemnio’r cleddyf yn dragywydd.

The hearing of the charge of wilful murder of their mother and brother preferred against James Evans and William Joseph Evans of Clawddmoel, Cribyn is reported in the Cambrian News. The hearing is adjourned for a further eight days in order that the evidence should be laid before the Public Prosecutor and fresh instructions given.

Sadly, Mr and Mrs Evan Davies od Devil’s Bridge have been notified by the War Office that their son Private David Davies is regarded as having been killed in action in April of last year.

The funeral of the late Colonel Webley-Hope has taken place at Enfield. His brother, Mr C.W. Webley-Hope of Pigeonsford, Cardigan said the colonel was to have been married on June 3rd.

A meeting regarding a war memorial is to be held at the Town Hall, Aberystwyth whilst a public meeting has been held in Devil’s Bridge. It was decided to postpone the latter as it was not very well attended.

A reception concert is held at Glynarthen to welcome home Driver Tommy West, and Private Gwilym Idris Jones is welcomed home to Borth as is Private D.J. Davies  Corporal W. Phillips, the first man from Borth to join up  is home on leave. Meanwhile arrangements are underway in Aberystwyth to welcome home Major Abraham Thomas from Port Said. Arthur Carlton who is just released from the Army is to be seen entertaining at the Castle Grounds.

At home in Llanon are Lieutenant Teddy Richards, Sergeant J.M. Evans and Privates T.D. Evans and Albert E. Edwards whilst Private Ronald Jenkins has left for Egypt.

Townspeople of Aberystwyth who are interested in the League of Nations and the peace proposals  are urged to attend a public lecture by Professor Zimmern at the Parish Hall.

‘Diddymu’r Dogni’, (Abolishing Rationing) comments that it is likely that rationing will have ceased by the beginning of July.

The Women’s War Agricultural Committees of Pembroke, Carmarthen and Cardigan have made representations to the Pembroke, Carmarthen and Cardigan District Wages Committee and the latter has recommended to the Wages Board that the allowance for women’s board and lodging be raised from 11s to 13s.

‘Bedd y Milwr’ (‘The Soldier’s Grave’) appears in the Cardigan and Tivyside Advertiser. Rees Rees writes that the soldier’s grave, which is so dear to him,  stands beneath the sun’s rays in a foreign land, eternally condemning the sword.

[Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy/Click on images to enlarge]

 

Read more...