Giới Tính

18 Feb 19
LẠC THƯ'S BLOG

Paulo Freire (1921 – 1997)   Paulo Freire và chủ trương “Giáo Dục Giải phóng Con người” Paulo Freire sinh năm 1921 tại Brazil. Ông học Luật và Triết học, nhưng lại dấn thân vào công cuộc giáo dục đặc biệt cho giới tráng niên, nhằm gây ý thức cho đại chúng phải mạnh dạn […]