Prestigio

15 Dec 18
PHAN MINH HẢI Social Doctrine

Loại trừ tạp niệm, nghĩa những nghi ngờ vô căn cứ, những suy nghĩ độc ác. Bạn không thể bắt đầu hành động khi chưa nắm chắc thế cuộc, chưa nắm chắc quan điểm suy nghĩ của những người trong cuộc. Mọi hành động bạn phải chắc chắn rằng nó có tác dụng nhất định […]